Đề kiểm tra 15 phút chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Câu 1 Nhận biết

Nguyên tố phổ biến thứ hai ở vỏ trái đất là


Câu 2 Nhận biết
Câu 4 Thông hiểu

Dãy các nguyên tố được sắp xếp đúng theo chiều tính phi kim tăng dần:


Câu 5 Thông hiểu

Dẫn luồng khí CO qua hỗn hợp Al2O3, CuO, MgO, Fe2O3 (nung nóng). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn là


Câu 6 Thông hiểu

Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần:


Câu 7 Nhận biết
Câu 8 Nhận biết

Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái


Câu 9 Vận dụng

Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt khí CO2 và khí CO?

 


Câu 10 Vận dụng

Khử 3,48 gam một oxit của kim loại M cần dùng 1,344 lít H2 (đktc). Toàn bộ lượng kim loại M sinh ra cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 1,008 lít H2 (đktc). Công thức oxit là