Đề kiểm tra 15 phút chương 2: Hàm số bậc nhất - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài 3: Vị trí tương đối của hai đường thẳng đến bài 4: Hệ số góc của đường thẳng

Câu 1 Nhận biết
Câu 2 Thông hiểu

Cho đường thẳng \(d\):\(y = \left( {2m - 3} \right)x + m\) đi qua điểm có \(A\left( {3; - 1} \right)\). Hệ số góc của đường thẳng \(d\) là


Câu 3 Nhận biết

Cho đường thẳng \(d\):\(y =  - kx + b\,\,\left( {k \ne 0} \right)\). Hệ số góc của đường thẳng \(d\) là


Câu 4 Thông hiểu

Cho đường thẳng \(d\):\(y = \dfrac{1}{3}x - 10\). Hệ số góc của đường thẳng \(d\) là


Câu 5 Vận dụng

Tìm điểm cố định mà  đường thẳng $d:y = 3mx - \left( {m + 3} \right)$ đi qua với mọi $m$.


Câu 6 Vận dụng

Viết phương trình đường thẳng $d$ biết \(d\) song song với đường thẳng \(y =  - 2x + 1\) và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng \(3\) .


Câu 7 Vận dụng

Viết phương trình đường thẳng $d$ biết $d$ vuông góc với đường thẳng $d':y =  - \dfrac{1}{2}x + 3$ và đi qua điểm $M\left( {2; - 1} \right)$.


Câu 8 Vận dụng

Cho đường thẳng \(d:y = mx + m - 1\). Tìm \(m\) để d cắt \(Ox\) tại \(A\) và cắt \(Oy\) tại \(B\) sao cho tam giác \(AOB\) vuông cân.


Câu 9 Vận dụng

Viết phương trình đường thẳng \(d\) biết \(d\) tạo với trục \(Ox\) một góc bằng \(30^\circ \) và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng \(6\).


Câu 10 Vận dụng

Đường thẳng \(y = \left( {6 - \dfrac{m}{2}} \right)x - 2m + 3\) đi qua điểm \(A( - 2;4)\) có hệ số góc bằng bao nhiêu?