Đề kiểm tra 15 phút chương 2: Hàm số bậc nhất - Đề số 1

Số câu: 11 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài 2: Hàm số bậc nhất đến bài 3: Đồ thị hàm số y=ax+b

Câu 1 Nhận biết

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?


Câu 2 Nhận biết

Chọn đáp án  đúng nhất. Hàm số $y = ax + b$ là hàm số bậc nhất khi


Câu 3 Thông hiểu

Hàm số \(y = \dfrac{{3m}}{{1 - 2m}}x - 5\) là hàm số bậc nhất khi:


Câu 4 Thông hiểu
Câu 5 Thông hiểu
Câu 7 Vận dụng

Cho hàm số \(y = \left( {5 - \sqrt {5 - m} } \right).x + m + 2\). Với giá trị nguyên lớn nhất của \(m\) để hàm số nghịch biến là?


Câu 8 Vận dụng

Cho hàm số \(y = \left( {\dfrac{m}{2} - 3} \right)x + m + 1\). Tìm \(m\) để hàm số là hàm số nghịch biến


Câu 9 Vận dụng

Cho đường thẳng  \({d_1}:y = \dfrac{{4 - x}}{3}\) và  \({d_2}:y = 8 - 2x\). Gọi \(A,B\) lần lượt là giao điểm của \({d_1}\) với \({d_2}\) và \({d_1}\) với trục tung. Tổng tung độ giao điểm của \(A\) và \(B\) là


Câu 10 Vận dụng

Cho đường thẳng  \(d:y =  - 3x + 2\) . Gọi \(A,B\) lần lượt là giao điểm của \(d\) với trục hoành và trục tung. Tính diện tích tam giác \(OAB\)