Đề kiểm tra 15 phút chương 1: Căn bậc hai - Căn bậc ba - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài căn thức bậc hai đến bài liên hệ giữa phép nhân, phép chia với phép khai phương

Câu 4 Thông hiểu

Kết quả của phép tính: \(\sqrt {1,25} .\sqrt {51,2} \) là?


Câu 5 Thông hiểu

Kết quả của phép tính: \(\sqrt {\dfrac{{625}}{{ - 729}}} \) là?


Câu 6 Thông hiểu

Kết quả của phép tính: \(\sqrt {\dfrac{{1,21}}{{576}}} \) là?


Câu 7 Vận dụng

Rút gọn biểu thức

$\sqrt {{a^2} + 8a + 16}  + \sqrt {{a^2} - 8a + 16} $ với $ - 4 \le a \le 4$ ta được


Câu 8 Vận dụng

Giá trị biểu thức \(\sqrt {5x + 3} .\sqrt {5x - 3} \) khi \(x = \sqrt {3,6} \) là:


Câu 9 Vận dụng

Rút gọn biểu thức  $\dfrac{{\sqrt {{x^3} + 2{x^2}} }}{{\sqrt {x + 2} }}$ với $x > 0$ ta được


Câu 10 Vận dụng

Nghiệm của phương trình \(\sqrt {{x^2} + 6x + 9}  = 4 - x\) là