Kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí châu Á

Câu 2 Nhận biết

Cây lương thực quan trọng nhất ở các nước châu Á là


Câu 4 Nhận biết

Vùng Xi-bia đặc trưng với kiểu cảnh quan tự nhiên nào?


Câu 7 Nhận biết

Sơn nguyên đồ sộ nhất thế giới nằm ở châu Á là sơn nguyên nào?