Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Lí - Đề số 1

Số câu: 25 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ nội dung kiến thức lớp 7