Đề kiểm tra học kì II - Đề số 3

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: chương 4+ chương 5+ chương 6

Câu 2 Thông hiểu
Câu 5 Thông hiểu

Nguyên liệu để sản xuất O2 trong công nghiệp là phương án nào sau đây:

 


Câu 6 Thông hiểu
Câu 7 Nhận biết

Chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch gọi là


Câu 9 Thông hiểu

Trong các chất sau: NaCl, HCl, CaO, CuSO4, Ba(OH)2, KHCO3. Số chất thuộc hợp chất muối là

 


Câu 11 Thông hiểu

Phản ứng nào dưới đây có thể tạo được khí hiđro?


Câu 13 Thông hiểu

Cho các chất sau: CaO, H2SO4, Fe(OH)2, FeSO4, CaSO4, HCl, LiOH, MnO2, CuCl2, Al(OH)3, SO2. Số muối là

 


Câu 14 Thông hiểu

Oxi phản ứng với nhóm chất nào dưới đây ?


Câu 15 Thông hiểu

Công thức hóa học của axit sunfuhiđiric là:


Câu 16 Nhận biết

Cho các chất sau: H2SO4, HCl, NaCl, CuSO4, NaOH, Mg(OH)2. Số chất thuộc loại axit là:


Câu 17 Thông hiểu
Câu 18 Thông hiểu

Cho các bazơ sau: natri hiđroxit, bari hiđroxit, sắt (II) hiđroxit, đồng (II) hiđroxit, canxi hiđroxit, nhôm hiđroxit. Số các bazơ không tan trong nước là

 


Câu 20 Vận dụng

Tính số gam kali clorat cầm thiết để điều chế được 48 gam khí oxi?

 


Câu 21 Vận dụng

Đốt cháy 33,6 gam Fe trong khí oxi thu được 48 gam oxit sắt. Tên gọi của oxit sắt là


Câu 22 Vận dụng

Hòa tan V lít khí SO3 (đktc) gam vào nước dư, thu được 49 gam H2SO4. Tính V

 


Câu 23 Vận dụng

Cho 0,1 mol NaOH tác dụng với 0,2 mol HCl, sản phẩm sinh ra sau phản ứng là muối NaCl và nước. Khối lượng muối NaCl thu được là

 


Câu 24 Vận dụng

Ở 20oC, hòa tan m gam KNO3 vào 95 gam nước thì được dung dịch bão hòa. Biết độ tan của KNO3 ở nhiệt độ 20oC là 42,105 gam. Giá trị của m là

 


Câu 25 Vận dụng

Xác định nồng độ phần trăm  của 10 ml dung dịch HCl 10,81M có khối lượng riêng d=1,19 gam/ml

                                              


Câu 26 Vận dụng

Muốn pha 400 ml dung dịch CuCl2 0,2M thì khối lượng CuCl2 cần lấy là

 


Câu 27 Vận dụng

Cho m1 gam dung dịch KNO3 5% vào m2 gam dung dịch KNO3 17% thu được 360 gam dung dịch KNO3 9%. Tính m1, m2

 


Câu 28 Vận dụng

Trộn lẫn 100 ml dung dịch NaHSO4 1M với 100 ml dung dịch NaOH 2M được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được chất rắn khan có khối lượng bao nhiêu? (Biết sơ đồ phản ứng: NaHSO4 + NaOH ---> Na2SO4 + H2O)


Câu 29 Vận dụng

Cho 21,2 gam Na2CO3 vào 300 ml dung dịch H2SO4 1M (D = 1,5 g/ml), phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A và V lít CO2 (có phản ứng: Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O). Tính C% của Na2SO4 trong dung dịch A

 


Câu 30 Vận dụng cao

Trong phòng thí nghiệm có 1 lớp học có 6 nhóm học sinh cần điều chế O2 từ hóa chất KClO3 để làm thí nghiệm. Mỗi nhóm cần thu 2 bình khí oxi, mỗi bình chứa 280 ml. Khối lượng KClO3 cần dùng là bao nhiêu? Biết các khí đo được ở đktc.