Đề kiểm tra giữa học kì II - Đề số 5

Số câu: 25 câuThời gian làm bài: 30 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 4 + chương 5

Câu 1 Thông hiểu

Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy nước nhờ dựa vào tính chất:

 


Câu 2 Thông hiểu

Cho các công thức oxit sau: CaO, CuO, NaO, CO2, CO3. Công thức oxit viết sai là

 


Câu 4 Thông hiểu

Kim loại luôn đóng vai trò là chất gì trong phản ứng oxi hóa – khử?

 


Câu 5 Thông hiểu
Câu 8 Thông hiểu

Cho chất oxit A được nước hóa hợp tạo axit nitric. Xác định A, biết MA = 108 (g/mol), trong A có 2 nguyên tử Nitơ

 


Câu 10 Thông hiểu

Dẫn 4,48 lít khí H2 (đktc) qua đồng (II) oxit thu được m gam kim loại. Giá trị m là


Câu 13 Nhận biết
Câu 14 Thông hiểu

Cho phản ứng sau, xác định chất khử: Fe2O3 + 3H2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2Fe + 3H2O

 


Câu 17 Nhận biết

Khi cho quỳ tím vào dung dịch axit, quỳ tím chuyển màu gì?

 


Câu 18 Nhận biết

Tiền tố của chỉ số nguyên tử phi kim bằng 3 có tên là

 


Câu 19 Vận dụng

Đốt cháy m1 gam kẽm bằng khí oxi vừa đủ, thu được 12,15 gam ZnO. Hòa tan toàn bộ lượng ZnO ở trên vào dung dịch chứa m2 gam HCl vừa đủ thu được sản phẩm là ZnCl2 và nước. Tính m1 + m2

 


Câu 21 Vận dụng

Một hợp chất oxit chứa 50% về khối lượng của S. Xác định CTHH của oxit.

 


Câu 22 Vận dụng

Thể tích không khí ( ở đktc) cần dùng để đốt cháy hết 1,2 kg C là? Biết oxi chiếm 20% thể tích không khí


Câu 23 Vận dụng

Tính khối lượng của Al khi cho phản ứng với axit sunfuric (H2SO4) thấy có 1,68 lít khí thoát ra.

 


Câu 24 Vận dụng

Cho 0,1 mol NaOH tác dụng với 0,2 mol HCl, sản phẩm sinh ra sau phản ứng là muối NaCl và nước. Khối lượng muối NaCl thu được là

 


Câu 25 Vận dụng cao

Trong phòng thí nghiệm có 1 lớp học có 6 nhóm học sinh cần điều chế O2 từ hóa chất KClO3 để làm thí nghiệm. Mỗi nhóm cần thu 2 bình khí oxi, mỗi bình chứa 280 ml. Khối lượng KClO3 cần dùng là bao nhiêu? Biết các khí đo được ở đktc.