Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 03

Số câu: 25 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài công cơ học đến hết chương 1 và các bài chương 2 - Nhiệt học