Đề kiểm tra giữa học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 20 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến chương 3

Câu 2 Nhận biết

Lực lượng chính trị nào cầm quyền ở Pháp từ ngày 14-7-1789 đến ngày 10-8-1792?

 


Câu 8 Thông hiểu

Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nông dân Anh phải ra thành thị làm thuê hay di cư sang nước ngoài?

 


Câu 11 Nhận biết
Câu 14 Nhận biết

Lực lượng chủ yếu trúng cử trong cuộc bầu cử Hội đồng công xã là

 


Câu 20 Vận dụng cao

Điểm khác nhau cơ bản giữa cách mạng tư sản Anh với chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là