Đề kiểm tra 45 phút chương 8: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều - Đề số 2

Số câu: 20 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ chương 8: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

Câu 1 Thông hiểu

Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AB = 5cm,AC = 12cm,$$BC = 13cm.$ Có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng $\left( {ABB'A'} \right)?$


Câu 2 Nhận biết

Quan sát các hình vẽ dưới đây và cho biết hình nào là hình chóp lục giác?


Câu 4 Nhận biết

Hình chóp lục giác đều có bao nhiêu mặt?


Câu 6 Thông hiểu

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi tên mặt phẳng chứa đường thẳng $A'B$ và $CD'$. Hãy chọn câu đúng.


Câu 7 Nhận biết

Hình chóp tứ giác đều có mặt bên là hình gì?


Câu 8 Thông hiểu

Tính diện tích xung quanh của một hình lăng trụ đứng có đáy là hình ngũ giác đều cạnh 8 cm, biết rằng chiều cao của hình lăng trụ đứng là 5 cm.


Câu 9 Thông hiểu

Tính diện tích xung quanh của hình chóp cụt tứ giác đều có các cạnh đáy bằng $6cm$  và $8cm$ , chiều cao của mặt bên bằng $5cm$ .


Câu 10 Thông hiểu

Tính thể tích của hình lăng trụ đứng sau:


Câu 11 Vận dụng

Một người thuê sơn mặt trong và mặt ngoài của $1$  cái thùng sắt không nắp dạng hình lập phương có cạnh $0,8$ m. Biết giá tiền mỗi mét vuông là $15000$  đồng. Hỏi người ấy phải trả bao nhiêu tiền?


Câu 12 Vận dụng

Một hình hộp chữ nhật có đường chéo lớn bằng $17cm$ , các kích thước của đáy bằng $9cm$  và $12cm$ . Tính thể tích của hình hộp chữ nhật đó.


Câu 13 Vận dụng

Một hình hộp chữ nhật có đường chéo bằng $3\,dm$ , chiều cao $2\,dm$ , diện tích xung quanh bằng  $12$\(d{m^2}\). Tính thể tích của hình hộp chữ nhật.


Câu 14 Vận dụng

Tính thể tích của hình chóp tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng $6\,cm$ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).


Câu 15 Vận dụng

Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều,  $M$ là trung điểm của $BC,$ ${\rm{AA}}' = AM = a$. Thể tích của lăng trụ bằng:


Câu 16 Vận dụng

Hình hộp chữ nhật \(ABC{\rm{D}}.A'B'C'D'\) có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a$ và diện tích hình chữ nhật \(A{\rm{D}}C'B'\) bằng \(2{{\rm{a}}^2}\), diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng bao nhiêu?


Câu 17 Vận dụng

Cho hình lăng trụ đứng \(ABC{\rm{D}}.A'B'C'D'\) có đáy là hình thang vuông ABCD vuông tại A, B \(\left( {A{\rm{D//}}BC} \right)\) và BC = 12 cm, AD = 16 cm, CD = 5 cm, đường cao ${\rm{AA}}' = 6\;cm$. Thể tích của hình lăng trụ là:


Câu 18 Vận dụng

Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy dài $16cm$  và trung đoạn dài $20cm.$  Tính thể tích hình chóp. (làm tròn đến hàng phần trăm)


Câu 19 Vận dụng cao
Câu 20 Vận dụng cao

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D' .$  Tính diện tích hình chữ nhật $ADC'B' \;$  biết $AB = 28cm,B' {D^2} = 3709,DD'  = 45cm.$