Đề kiểm tra 45 phút chương 6: Đa giác, diện tích đa giác - Đề số 2

Số câu: 20 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ chương 6: Đa giác, diện tích đa giác