Đề kiểm tra 45 phút chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đề số 2

Số câu: 25 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn