Đề kiểm tra 45 phút chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đề số 2

Số câu: 25 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Câu 1 Thông hiểu

Với giá trị nào của $m$ thì bất phương trình $m(2x + 1) < 8$ là bất phương trình bậc nhất một ẩn?


Câu 3 Nhận biết
Câu 5 Thông hiểu

Hãy chọn câu đúng, \(x =  - 3\) là một nghiệm của bất phương trình:


Câu 6 Nhận biết

Giá trị $x = 2$ là nghiệm của bất phương trình nào sau đây ?


Câu 7 Thông hiểu
Câu 10 Nhận biết

Cho \( - 2x + 3 <  - 2y + 3\). So sánh $x$  và $y$ . Đáp án nào sau đây là đúng?


Câu 11 Nhận biết

Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình \(x \ge 8\) trên trục số, ta được


Câu 12 Thông hiểu

Số nghiệm của phương trình \(\left| {x - 3} \right| + 3x = 7\) là


Câu 16 Vận dụng

Với điều kiện nào của \(x\) thì biểu thức \(B = \dfrac{{2x - 4}}{{3 - x}}\) nhận giá trị âm.


Câu 18 Vận dụng

Tổng các nghiệm của phương trình \(\left| {3x - 1} \right| = x + 4\) là


Câu 19 Vận dụng

Nghiệm nhỏ nhất của phương trình \(\left| {2 + 3x} \right| = \left| {4x - 3} \right|\) là


Câu 21 Vận dụng

Số nguyên lớn nhất thỏa mãn bất phương  trình  ${(x - 2)^2} - {x^2} - 8x + 3 \ge 0$ là


Câu 22 Vận dụng

Tập nghiệm của bất phương trình \(\dfrac{{x - 3}}{{x + 4}} < 0\) là


Câu 23 Vận dụng

Bất phương trình $2(x - 1) - x > 3(x - 1) - 2x - 5$ có nghiệm là:


Câu 24 Vận dụng cao
Câu 25 Vận dụng cao

Giải phương trình \({\left| {x - 3y} \right|^{2017}} + {\left| {y + 4} \right|^{2018}} = 0\) ta được nghiệm \(\left( {x;y} \right)\). Khi đó \(y - x\)  bằng