Đề kiểm tra 45 phút chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đề số 1

Số câu: 25 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Câu 4 Nhận biết

Cho \(a + 1 \le b + 2\). So sánh  $2$  số \(2a + 2\) và \(2b + 4\) nào dưới đây là đúng?


Câu 5 Thông hiểu

Cho các khẳng định sau:

(1) \(\left| {x - 3} \right| = 1\) chỉ có một nghiệm là x = 2

(2) $x = 4$ là nghiệm của phương trình \(\left| {x - 3} \right| = 1\)

(3) \(\left| {x - 3} \right| = 1\) có hai nghiệm là $x = 2$ và $x = 4$

Các khẳng định đúng  là:


Câu 6 Nhận biết

Bất phương trình \(x - 2 > 4,\) phép biến đổi nào sau đây là đúng?


Câu 7 Thông hiểu
Câu 8 Thông hiểu
Câu 10 Nhận biết
Câu 19 Vận dụng
Câu 20 Vận dụng

Số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình $\dfrac{{x + 4}}{5} - x + 5 < \dfrac{{x + 3}}{3} - \dfrac{{x - 2}}{2}$ là


Câu 23 Vận dụng

Nghiệm lớn nhất của phương trình \(\left| {2x} \right| = 3 - 3x\) là


Câu 24 Vận dụng

Số nghiệm của phương trình \(\left| {1 - x} \right| - \left| {2x - 1} \right| = x - 2\) là