Đề kiểm tra 45 phút chương 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử

Câu 2 Nhận biết

Cho các nguyên tố hóa học sau: Hiđro (H); Natri (Na); Cacbon (C); Clo (Cl); Magie (Mg); Sắt (Fe); Nhôm (Al). Số nguyên tố kim loại là:


Câu 3 Nhận biết

Những nguyên tố tạo nên Canxi cacbonat có trong vỏ trứng là:


Câu 5 Nhận biết

Nguyên tử Cacbon có điện tích hạt nhân là 6+. Số electron lớp ngoài cùng của Cacbon là:


Câu 11 Nhận biết

Hỗn hợp là sự trộn lẫn của mấy chất với nhau?


Câu 12 Nhận biết
Câu 14 Thông hiểu

Trong các chất sau đây, có bao nhiêu đơn chất và bao nhiêu hợp chất?

a) Axit photphoric (chứa H, P, O).

b) Axit cacbonic do các nguyên tố cacbon, hiđro, oxi tạo nên.

c) Kim cương do nguyên tố cacbon tạo nên.

d) Khí ozon có công thức hóa học là O3.

e) Kim loại bạc tạo nên từ Ag.

f) Khí cacbonic tạo nên từ C, 2O.

g) Axit sunfuric tạo nên từ 2H, S, 4O.

h) Than chì tạo nên từ C.

i) Khí axetilen tạo nên từ 2C và 2H.


Câu 15 Thông hiểu

Trong số 4 loại phân đạm: Ure (NH2)2CO, Amoni sunfat (NH4)2SO4; Canxi nitrat Ca(NO3)2; Amoni nitrat NH4NO3. Loại phân đạm có hàm lượng nguyên tố Nitơ nhiều nhất là:


Câu 16 Nhận biết

Công thức hóa học đúng của: Khí clo, Dây đồng, Nhôm oxit là:


Câu 18 Nhận biết

Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hóa học?


Câu 20 Nhận biết

Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị nào?


Câu 22 Vận dụng

Một nguyên tử có 17 electron, cấu tạo của nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron?


Câu 24 Vận dụng

Cho kim loại M tạo ra hợp chất MSO4. Biết phân tử khối của MSO­4 là 152. Xác định kim loại M


Câu 26 Vận dụng

Nguyên tử P có hóa trị V trong hợp chất nào sau đây?


Câu 27 Vận dụng

Phân tử hợp chất A gồm 1 nguyên tử X và 3 nguyên tử H. A nặng gấp 8,5 lần khí ${H_2}$. Xác định công thức hóa học của A.


Câu 28 Vận dụng

Phân tích một hợp chất vô cơ A, người ta nhận được % về khối lượng K là 45,95%; % về khối lượng N là 16,45%; % về khối lượng O là 37,6%. Công thức hóa học của A là


Câu 29 Vận dụng cao

Hợp chất A tạo bởi H và nhóm nguyên tử (XOy) hóa trị III. Biết rằng phân tử khối của A nặng bằng phân tử khối H2SO4 và nguyên tố oxi chiếm 65,31% về khối lượng của A. Công thức hóa học của hợp chất A là


Câu 30 Vận dụng cao

Hợp chất của nguyên tố X với O là X2O3 và hợp chất của nguyên tố Y với H là YH2. Công thức hoá học hợp chất của X với Y là: