Đề kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 và chương 2

Câu 2 Nhận biết

Lĩnh vực đầu tiên ứng dụng máy móc vào sản xuất ở Anh là

 


Câu 3 Nhận biết