Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 - Đề số 02

Số câu: 12 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài A1 đến A7

Câu 4 Thông hiểu

Hiếu đưa 1 vật nặng hình trụ lên cao bằng 2 cách, hoặc là lăn vật trên mặt phẳng nghiêng, hoặc kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng. Cách nào lực ma sát lớn hơn?


Câu 7 Nhận biết

Dùng cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống:

Lực là nguyên nhân làm ... vận tốc của chuyển động.


Câu 8 Nhận biết

Trong các công thức biểu diễn mối quan hệ giữa S, v, t sau đây công thức nào đúng.


Câu 9 Vận dụng

Một học sinh đi bộ từ nhà đến trường trên đoạn đường \(3,6km\), trong thời gian \(40\) phút. Vận tốc của học sinh đó là:


Câu 10 Vận dụng

Bắn một viên bi lên một máng nghiêng, sau đó viên bi lăn xuống với vận tốc  \(6{\rm{ }}cm/s\). Biết vận tốc trung bình của viên bi cả đi lên và đi xuống là \(4{\rm{ }}cm/s\). Hỏi vận tốc của viên bi khi đi lên?


Câu 11 Vận dụng

Trên hình vẽ là lực tác dụng lên ba vật theo cùng một tỉ lệ xích như nhau. Trong các sắp xếp theo thứ tự giảm dần của lực sau đây, sắp xếp nào là đúng?


Câu 12 Vận dụng

Một đoàn tàu bắt đầu rời ga, biết lực kéo của đầu máy là \(15000N\).  Độ lớn của lực ma sát khi đó là: