Đề kiểm tra 15 phút chương 7: Tam giác đồng dạng - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài trường hợp đồng dạng thứ nhất đến bài trường hợp đồng dạng thứ ba