Đề kiểm tra 15 phút chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài: Bất phương trình bậc nhất một ẩn đến bài: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối