Đề kiểm tra 15 phút chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài: Bất phương trình bậc nhất một ẩn đến bài: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Câu 3 Thông hiểu

Hãy chọn câu đúng, \(x =  - 3\) là một nghiệm của bất phương trình:


Câu 5 Nhận biết

Bất phương trình \(x - 2 > 4,\) phép biến đổi nào sau đây là đúng?


Câu 7 Vận dụng

Tìm \(x\) để biểu thức sau có giá trị dương $A = \dfrac{{x + 27}}{5} - \dfrac{{3x - 7}}{4}$


Câu 8 Vận dụng

Số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình $\dfrac{{x + 4}}{5} - x + 5 < \dfrac{{x + 3}}{3} - \dfrac{{x - 2}}{2}$ là


Câu 10 Vận dụng

Tổng các nghiệm của phương trình \(\left| {3x - 1} \right| = x + 4\) là