Đề kiểm tra 15 phút chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng đến bài: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Câu 2 Thông hiểu
Câu 4 Nhận biết

Cho biết \(a < b\). Trong các khẳng định sau, số khẳng định sai là:

(I) \(a - 1 < b - 1\)         

(II) \(a - 1 < b\)                      

(III) \(a + 2 < b + 1\)


Câu 5 Nhận biết

Cho \(a + 1 \le b + 2\). So sánh  $2$  số \(2a + 2\) và \(2b + 4\) nào dưới đây là đúng?