Đề kiểm tra 15 phút chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn -Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài mở đầu về phương trình đến bài phương trình tích

Câu 1 Thông hiểu

Số \(\dfrac{1}{2}\) là nghiệm của phương trình nào dưới đây?


Câu 2 Nhận biết

Phương trình nào sau đây không phải phương trình bậc nhất một ẩn?


Câu 3 Nhận biết
Câu 4 Thông hiểu
Câu 5 Thông hiểu

Nghiệm của phương trình $2x - 1 = 7$ là


Câu 6 Thông hiểu

Các nghiệm của phương trình \(\left( {2 + 6x} \right)\left( { - {x^2} - 4} \right) = 0\) là:


Câu 7 Vận dụng

Kết luận nào sau đây là đúng nhất  khi nói về nghiệm \({x_0}\) của phương trình $\dfrac{{x + 1}}{2} + \dfrac{{x + 3}}{4} = 3 - \dfrac{{x + 2}}{3}$


Câu 8 Vận dụng
Câu 9 Vận dụng

Tổng các nghiệm của phương trình \(\left( {{x^2} - 4} \right)\left( {x + 6} \right)\left( {x - 8} \right) = 0\) là: