Đề kiểm tra 15 phút chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn -Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài mở đầu về phương trình đến bài phương trình tích