Đề kiểm tra 15 phút chương 3: Mol và tính toán hóa học - Đề số 1

Số câu: 12 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 3: Mol và tính toán hóa học

Câu 1 Thông hiểu

Trong các hợp chất sau, hợp chất nào có hàm lượng nitơ cao nhất?


Câu 2 Thông hiểu

Khí N2 nặng hơn khí H2 bằng bao nhiêu lần? (N = 14, H = 1)


Câu 3 Nhận biết

Số Avogadro có giá trị bằng:


Câu 4 Thông hiểu

Cho 5,6 gam Fe phản ứng với 0,15 mol HCl theo phương trình: Fe + 2HCl \( \to\) FeCl2 + H2. Kết luận nào sau đây là chính xác:


Câu 5 Thông hiểu

Cho hình vẽ về cách thu khí dời nước như sau:

Hình vẽ bên có thể áp dụng để thu được khí nào trong các khí sau đây?


Câu 7 Nhận biết

Công thức chuyển đổi giữa lượng chất (n) và thể tích của chất khí (V) ở điều kiện tiêu chuẩn là:


Câu 9 Vận dụng

Lấy 1 mol mỗi mẫu chất sau: H2O, HCl, Fe2O3, C6H12O6. Mẫu chất có khối lượng lớn nhất là


Câu 10 Vận dụng

Tỉ  khối của hỗn hợp chứa 4 gam metan (CH4) và 7 gam khí etilen (C2H4) so với không khí là:


Câu 11 Vận dụng

Khí N2 nhẹ hơn khí nào sau đây?


Câu 12 Vận dụng

Sắt tác dụng với dung dịch CuSO4 theo phương trình: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Nếu cho 11,2 gam sắt vào 40 gam CuSO4 thì sau phản ứng thu được khối lượng Cu là bao nhiêu?