Đề kiểm tra 15 phút chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung đến bài phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách dùng hằng đẳng thức