Đề kiểm tra 15 phút chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung đến bài phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách dùng hằng đẳng thức

Câu 3 Thông hiểu

Cho \(27{x^3} - 0,001 = \left( {3x - 0,1} \right)\left( {...} \right)\) . Biểu thức thích hợp điền vào dấu \(...\) là


Câu 6 Vận dụng
Câu 7 Vận dụng

Có bao nhiêu giá trị \(x\) thỏa mãn \({x^2}\left( {x - 2} \right) = 3x\left( {x - 2} \right)\)


Câu 9 Vận dụng

Cho \({x^6} - 1 = \left( {x + A} \right)\left( {x + B} \right)\left( {{x^4} + {x^2} + C} \right)\), biết \(A,\,B,C\) là các số nguyên. Khi đó \(A + B + C\) bằng


Câu 10 Vận dụng cao

Có bao nhiêu cặp số nguyên \(\left( {x;y} \right)\) thỏa mãn \({x^2} + 102 = {y^2}.\)