Đề kiểm tra 15 phút chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức đến bài những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Câu 4 Nhận biết

Giá trị của biểu thức \(P =  - 2{x^2}y\left( {xy + {y^2}} \right)\) tại \(x =  - 1;\,y = 2\) là


Câu 5 Thông hiểu

Rút gọn biểu thức \(A = {\left( {3x - 1} \right)^2} - 9x\left( {x + 1} \right)\) ta được


Câu 7 Vận dụng

Biểu thức \(D = x({x^{2n - 1}} + y) - y(x + {y^{2n - 1}}) + {y^{2n}} - {x^{2n}} + 5,\)\(D\) có giá trị là:


Câu 8 Vận dụng

So sánh \(M = {2^{32}}\) và \(N = \left( {2 + 1} \right)\left( {{2^2} + 1} \right)\left( {{2^4} + 1} \right)\left( {{2^8} + 1} \right)\left( {{2^{16}} + 1} \right)\)


Câu 9 Vận dụng

Cho \(T =  - 9{x^2} + 6x - 5\). Chọn khẳng định đúng.


Câu 10 Vận dụng cao

Cho \({\left( {a + b + c} \right)^2} = 3\left( {ab + bc + ac} \right)\). Khi đó