Đề kiểm tra 15 phút chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức đến bài những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)