Đề kiểm tra 15 phút chương 1: Chất - nguyên tử - phân tử - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1: Chất - nguyên tử - phân tử

Câu 1 Nhận biết

Nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt


Câu 3 Thông hiểu

Đâu là chất tinh khiết trong các chất sau?


Câu 4 Nhận biết

Hỗn hợp là sự trộn lẫn của mấy chất với nhau?


Câu 5 Thông hiểu

Để biểu thị khối lượng của một nguyên tử, người ta dùng đơn vị


Câu 6 Thông hiểu

Hợp chất là những chất được tạo nên bởi bao nhiêu nguyên tố hóa học


Câu 7 Thông hiểu

Đơn chất là những chất được tạo nên bởi mấy nguyên tố hóa học?


Câu 9 Thông hiểu

Nguyên tử nguyên tố A có 3 hạt proton trong hạt nhân. Vậy số hạt electron trong nguyên tử nguyên tố A là


Câu 10 Vận dụng

Phân tử H2SO4 có khối lượng là