Đề kiểm tra 1 tiết chương 7: Tam giác đồng dạng - Đề số 1

Số câu: 20 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài định lý Ta-lét đến bài các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông