Đề kiểm tra 1 tiết chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đề số 1

Số câu: 25 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài mở đầu về phương trình đến bài giải bài toán bằng cách lập phương trình