Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 3

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Kiểm tra từ chương Ngành động vật có xương sống và Động vật với đời sống con người