Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 3

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Kiểm tra từ chương Ngành động vật có xương sống và Động vật với đời sống con người

Câu 1 Nhận biết

Trong các đại diện sau, đại diện nào không thuộc lớp Lưỡng cư?


Câu 2 Nhận biết

 Loại cá nào dưới đây thường sống trong những hốc bùn đất ở tầng đáy?


Câu 4 Thông hiểu
Câu 7 Thông hiểu
Câu 9 Nhận biết

Máu đi nuôi cơ thể ếch là loại máu nào trong các đáp án sau?


Câu 12 Nhận biết

Động vật nào dưới đây có cơ thể chưa phân hóa thành các hệ cơ quan?


Câu 13 Nhận biết

Số túi khí trong hệ thống túi khí của chim bồ câu là


Câu 14 Nhận biết
Câu 15 Thông hiểu
Câu 16 Thông hiểu
Câu 18 Nhận biết

Động vật nào dưới đây không thuộc nhóm chim bay?


Câu 23 Thông hiểu

Trong các động vật sau, tim của động vật nào có vách hụt ngăn tạm thời tâm thất thành hai nửa?


Câu 24 Nhận biết

Loại cá nào dưới đây không thuộc lớp Cá sụn?


Câu 26 Vận dụng

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Mang cá chép nằm dưới …(1)… trong phần đầu, gồm các …(2)… gắn vào các …(3)…


Câu 29 Vận dụng

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

"Sự tiến hóa của các hệ cơ quan như: hô hấp, thần kinh, sinh dục thể hiện ở sự phức tạp hóa, …(1)… trong tổ chức cơ thể. Sự phức tạp hóa một hệ cơ quan thành nhiều bộ phận khác nhau tiến tới hoàn chỉnh các bộ phận ấy. …(2)… giúp nâng cao chất lượng hoạt động làm cơ thể thích nghi với điều kiện sống trong quá trình tiến hóa."