Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Kiểm tra từ chương Ngành động vật có xương sống và Động vật với đời sống con người

Câu 2 Thông hiểu

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Cá chép có …(1)… thông với …(2)… bằng một ống ngắn giúp cá chìm nổi trong nước dễ dàng.


Câu 6 Nhận biết

Tim cá sấu hoa cà có mấy ngăn?


Câu 8 Thông hiểu
Câu 10 Vận dụng

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Mang cá chép nằm dưới …(1)… trong phần đầu, gồm các …(2)… gắn vào các …(3)…


Câu 12 Nhận biết

Động vật nào dưới đây hô hấp bằng phổi và hệ thống túi khí?


Câu 18 Thông hiểu

Đặc điểm nào dưới đây có cả ở khủng long sấm, khủng long cổ dài và khủng long bạo chúa?


Câu 22 Nhận biết
Câu 23 Nhận biết

Ở thỏ, bộ phận nào có vai trò đưa chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ vào phôi?


Câu 24 Nhận biết

Trong các đại diện sau, đại diện nào không thuộc lớp Lưỡng cư?


Câu 27 Vận dụng
Câu 29 Vận dụng

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

"Sự tiến hóa của các hệ cơ quan như: hô hấp, thần kinh, sinh dục thể hiện ở sự phức tạp hóa, …(1)… trong tổ chức cơ thể. Sự phức tạp hóa một hệ cơ quan thành nhiều bộ phận khác nhau tiến tới hoàn chỉnh các bộ phận ấy. …(2)… giúp nâng cao chất lượng hoạt động làm cơ thể thích nghi với điều kiện sống trong quá trình tiến hóa."