Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương Ngành Động vật có xương sống

Câu 4 Nhận biết

 Động vật nào dưới đây không thuộc bộ Gà?


Câu 5 Nhận biết
Câu 6 Nhận biết

Ở thỏ, bộ phận nào có vai trò đưa chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ vào phôi?


Câu 7 Thông hiểu

Trong các ý sau, có bao nhiêu ý là đặc điểm chung của các loài cá?

1. Là động vật hằng nhiệt.
2. Tim 2 ngăn, một vòng tuần hoàn.
3. Bộ xương được cấu tạo từ chất xương.
4. Hô hấp bằng mang, sống dưới nước.


Câu 8 Nhận biết

Động vật nào dưới đây thuộc nhóm động vật nhai lại?


Câu 11 Thông hiểu
Câu 12 Nhận biết

Số túi khí trong hệ thống túi khí của chim bồ câu là


Câu 15 Vận dụng

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Mang cá chép nằm dưới …(1)… trong phần đầu, gồm các …(2)… gắn vào các …(3)…


Câu 16 Nhận biết
Câu 17 Thông hiểu

Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Bộ Thú huyệt có đại diện là thú mỏ vịt sống ở châu Đại Dương, có mỏ giống mỏ vịt, sống vừa ở …(1)…, vừa ở cạn và …(2)….


Câu 19 Nhận biết

Loại cá nào dưới đây không thuộc lớp Cá sụn?


Câu 20 Nhận biết

Máu đi nuôi cơ thể ếch là loại máu nào trong các đáp án sau?


Câu 25 Nhận biết
Câu 26 Thông hiểu

 Phát biểu nào dưới đây về chuột đồng nhỏ là sai ?


Câu 27 Vận dụng

Đầu ếch dep, nhọn, khớp với thân thành một khối có tác dụng


Câu 28 Vận dụng

Trong vòng tuần hoàn của thằn lằn, máu ở đâu là máu đỏ tươi?


Câu 29 Vận dụng