Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1, 2, 3

Câu 1 Nhận biết

Ở giun đất, chất dinh dưỡng được hấp thụ qua


Câu 2 Thông hiểu
Câu 3 Nhận biết

Loài trung gian truyền bệnh kiết lị là


Câu 4 Nhận biết

Phần lớn các loài ruột khoang sống ở


Câu 5 Thông hiểu

Lông bơi của trùng giày có những vai trò gì trong những vai trò sau ?

1. Di chuyển.

2. Dồn thức ăn về lỗ miệng.

3. Tấn công con mồi.

4. Nhận biết các cá thể cùng loài.

Phương án đúng là:


Câu 9 Nhận biết

Giun đũa sống kí sinh ở bộ phận nào của cơ thể người?


Câu 10 Nhận biết

Hình thức sinh sản không gặp ở thủy tức là


Câu 11 Nhận biết

Sán lá gan có bao nhiêu giác bám để bám chắc vào nội tạng vật chủ?


Câu 13 Nhận biết

Trong các đại diện sau nhóm động vật nào không thuộc ngành ruột khoang?


Câu 15 Nhận biết

Phương thức dinh dưỡng chủ yếu của trùng roi xanh là


Câu 17 Thông hiểu
Câu 18 Thông hiểu

Loại tế bào nào chiếm phần lớn lớp ngoài của thành cơ thể?


Câu 21 Thông hiểu

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau :

Ở san hô, khi sinh sản …(1)… thì cơ thể con không tách rời mà dính với cơ thể mẹ tạo nên …(2)… san hô có …(3)… thông với nhau.


Câu 23 Thông hiểu

Trong những đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm có ở trùng kiết lị?

1. Đơn bào, dị dưỡng.

2. Di chuyển bằng lông hoặc roi.

3. Có hình dạng cố định.

4. Di chuyển bằng chân giả.

5. Có đời sống kí sinh.

6. Di chuyển tích cực.


Câu 24 Nhận biết
Câu 25 Nhận biết

Trùng biến hình sinh sản bằng hình thức


Câu 26 Vận dụng

Trùng giày và trùng roi có đặc điểm giống nhau là:


Câu 28 Vận dụng

Những động vật nguyên sinh nào có lợi cho ao nuôi cá?


Câu 29 Vận dụng

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau :

Tua miệng thuỷ tức chứa nhiều …(1)… có chức năng …(2)….


Câu 30 Vận dụng

Đặc điểm nào ở sứa có mà hải quỳ và san hô không có?