Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 - Đề số 1

Số câu: 27 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Unit 7 - 9