Đề kiểm tra 15 phút Chương 5 Ngành Chân khớp - Đề số 1

Số câu: 15 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 5

Câu 1 Nhận biết
Câu 2 Nhận biết

Châu chấu hô hấp bằng cơ quan nào?


Câu 4 Thông hiểu
Câu 7 Thông hiểu

Trong số những chân khớp dưới đây, có bao nhiêu loài có giá trị thực phẩm?

1. Tôm hùm

2. Cua nhện

3. Tôm sú

4. Ve sầu

Số ý đúng là


Câu 8 Nhận biết

Sâu bọ trưởng thành lấy không khí vào cơ thể qua


Câu 9 Thông hiểu

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:

Tôm dùng đôi càng để bắt mồi, các …(1)… nghiền nát thức ăn, thức ăn qua miệng và hầu, sau đó được tiêu hóa ở …(2)… nhờ enzim từ …(3)… tiết vào và được hấp thụ ở …(4)….


Câu 11 Thông hiểu

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau :

Ở phần bụng của nhện, phía trước là …(1)…, ở giữa là …(2)… lỗ sinh dục và phía sau là …(3)….


Câu 12 Nhận biết

Động vật nào dưới đây ở giai đoạn trưởng thành giúp thụ phấn cho hoa, nhưng trong giai đoạn sâu non lại gây hại cây trồng?


Câu 15 Vận dụng

Để bảo vệ mùa màng, cần phải diệt sâu hại ở giai đoạn nào?