Đề kiểm tra 15 phút Chương 4 Ngành Thân mềm - Đề số 1

Số câu: 15 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 4

Câu 4 Nhận biết
Câu 7 Thông hiểu

Trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào không có ở các đại diện của ngành Thân mềm?


Câu 8 Thông hiểu

Đặc điểm nào dưới đây giúp cho các tập tính của thân mềm phát triển hơn hẳn giun đốt?


Câu 10 Thông hiểu
Câu 13 Nhận biết

Loài nào dưới đây là loài duy nhất có “hộp sọ” để bảo vệ não?


Câu 14 Vận dụng

Động vật nào dưới đây xuất hiện từ rất sớm trên hành tinh và được xem là “hóa thạch sống”?