Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Ngành Ruột khoang - Đề số 1

Số câu: 15 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 2

Câu 3 Thông hiểu

Ở thuỷ tức đực, tinh trùng được hình thành từ


Câu 4 Nhận biết

Ở cơ thể thủy tức, tế bào thần kinh, tế bào gai, tế bào mô-bì cơ nằm ở


Câu 6 Nhận biết

Phần lớn các loài ruột khoang sống ở


Câu 15 Vận dụng

Đặc điểm của ruột khoang khác với động vật nguyên sinh là: