Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Ngành Động vật nguyên sinh - Đề số 1

Số câu: 15 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1

Câu 2 Nhận biết
Câu 3 Thông hiểu

Trong những đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm có ở trùng kiết lị?

1. Đơn bào, dị dưỡng.

2. Di chuyển bằng lông hoặc roi.

3. Có hình dạng cố định.

4. Di chuyển bằng chân giả.

5. Có đời sống kí sinh.

6. Di chuyển tích cực.


Câu 4 Thông hiểu
Câu 5 Thông hiểu
Câu 9 Nhận biết

Trùng sốt rét lây nhiễm sang cơ thể người qua vật chủ trung gian nào?


Câu 10 Thông hiểu

Trong các biện pháp sau, biên pháp nào giúp chúng ta phòng tránh được bệnh kiết lị?


Câu 11 Nhận biết
Câu 12 Nhận biết

Phương thức dinh dưỡng chủ yếu của trùng roi xanh là


Câu 15 Vận dụng

Động vật đơn bào nào dưới đây sống tự do ngoài thiên nhiên?