Đề kiểm tra 1 tiết Chương 4,5 - Đề số 2

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 4, Chương 5: Ngành Thân mềm và ngành Chân khớp