Đề kiểm tra 1 tiết Chương 4,5 - Đề số 2

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 4, Chương 5: Ngành Thân mềm và ngành Chân khớp

Câu 1 Nhận biết
Câu 5 Nhận biết
Câu 7 Thông hiểu

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau :

Ở phần bụng của nhện, phía trước là …(1)…, ở giữa là …(2)… lỗ sinh dục và phía sau là …(3)….


Câu 8 Nhận biết

Phủ ngoài cơ thể chân khớp là lớp


Câu 13 Thông hiểu

Trong lớp Hình nhện, đại diện nào dưới đây vừa có hại, vừa có lợi cho con người ?


Câu 16 Thông hiểu

Trong số những chân khớp dưới đây, có bao nhiêu loài có giá trị thực phẩm?

1. Tôm hùm

2. Cua nhện

3. Tôm sú

4. Ve sầu

Số ý đúng là


Câu 17 Thông hiểu

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau:

Ốc vặn sống ở …(1)…, có một vỏ xoắn ốc, trứng phát triển thành con non trong …(2)… ốc mẹ, có giá trị thực phẩm.


Câu 19 Nhận biết

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau.

Vỏ trai sông gồm …(1)… gắn với nhau nhờ …(2)… ở …(3)….


Câu 21 Thông hiểu

Ở tôm sông, bộ phận nào có chức năng bắt mồi và bò?


Câu 22 Nhận biết
Câu 23 Nhận biết

Cơ thể châu chấu gồm mấy phần?


Câu 24 Nhận biết

Động vật nào dưới đây có tập tính chăn nuôi động vật khác?


Câu 28 Vận dụng

Ở cua, giáp đầu – ngực chính là?


Câu 30 Vận dụng

Số đôi chân ngực ở tôm sông, nhện nhà, châu chấu lần lượt là