Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1, 2, 3 - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1, Chương 2, Chương 3