Đề kiểm tra học kỳ I - Đề số 2

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 90 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập từ bài " giới thiệu về khoa học tự nhiên" đến bài "sự đa dạng về chất"