Đề kiểm tra 15 phút HK 2 - Đề số 5

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Bài 10: Văn bản thông tin