Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài đầu đến hết bài Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Câu 1 Nhận biết

Các phần tử trong một tập hợp được viết trong dấu


Câu 3 Nhận biết
Câu 4 Nhận biết

Tính: \(1 + 12.3.5\)


Câu 5 Nhận biết

Tính giá trị của lũy thừa \({2^6},\) ta được


Câu 6 Thông hiểu
Câu 8 Thông hiểu
Câu 9 Vận dụng

Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số?


Câu 10 Vận dụng cao

Cho \(A = 3 + {3^2} + {3^3} + ... + {3^{100}}\) . Tìm số tự nhiên \(n\) biết rằng \(2A + 3 = {3^n}.\)