Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ chương 1

Câu 1 Thông hiểu

Tập hợp \(C\) các số tự nhiên \(x\) sao cho \(x - 10 = 15\) có số phần tử là


Câu 3 Nhận biết

Số La Mã XXIV biểu diễn số nào trong hệ thập phân?


Câu 4 Thông hiểu

Kết quả của phép toán \({2^4} - 50:25 + 13.7\) là


Câu 7 Vận dụng

Số tự nhiên nào dưới đây thỏa mãn \(2018\left( {x - 2018} \right) = 2018\)


Câu 8 Vận dụng

Kết quả của phép tính \(\left( {158.129 - 158.39} \right):180\) có chữ số tận cùng là


Câu 9 Vận dụng

Số tự nhiên \(m\) nào dưới đây thỏa mãn \({20^{2018}} < {20^m} < {20^{2020}}?\)


Câu 10 Vận dụng cao

Tìm số \(\overline {xy} \) biết \(\overline {xy} .\overline {xyx}  = \overline {xyxy} \)