Đề kiểm tra học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 60 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ chương 4 đến chương 6