Kiểm tra 15 phút lần 2 học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí công nghiệp, dịch vụ và các vùng kinh tế

Câu 3 Nhận biết

Hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao nhất, có không gian rộng lớn là


Câu 4 Nhận biết

Hai quần đảo xa bờ thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:


Câu 5 Thông hiểu
Câu 6 Thông hiểu

Công nghiệp chế biến rượu bia, nước ngọt thường tập trung ở


Câu 7 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, hãy cho biết nhà máy thủy điện Thác Bà nằm trên con sông nào?


Câu 8 Vận dụng

Cho  bảng số liệu

Kết quả hoạt động bưu chính viễn thông ở nước ta, giai đoạn 2010 – 2015

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)

Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất để thể hiện tình hình hoạt động bưu chính viễn thông ở nước ta, giai đoạn 2010 – 2015?


Câu 9 Vận dụng

Trong thời gian qua, Tây Nguyên đã thu hút hàng vạn lao động, phần lớn trong số đó đến từ