Kiểm tra 15 phút lần 1 học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Địa lí dân cư và nông nghiệp

Câu 2 Thông hiểu

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết từ năm 1995 đến năm 2007, sự chuyển dịch cơ cấu lao động đang làm việc theo khu vực kinh tế nào sau đây không đúng?


Câu 3 Nhận biết

Nhân tố chính tạo nên sự dịch chuyển mùa vụ từ Nam ra Bắc, từ đồng bằng lên miền núi là


Câu 5 Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi hình dạng tháp dân số năm 2007 so với năm 1999?


Câu 7 Nhận biết

Sản phẩm chuyên môn hóa của vùng nông nghiệp Tây Nguyên chủ yếu là:


Câu 9 Vận dụng

Dọc duyên dải miền Trung, phổ biến loại rừng nào?


Câu 10 Vận dụng cao

Vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc thực hiện mục tiêu phát triển đàn gia súc ở nước ta là