Đề thi THPTQG đợt 1- Mã đề 304

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Lớp 11 và 12

Câu 1 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Lực lượng vũ trang được xây dựng ở Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 là


Câu 2 Nhận biết

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia có chính sách ủng hộ phong trào cách mạng thế giới là


Câu 3 Nhận biết
Câu 4 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp


Câu 6 Nhận biết
Câu 7 Nhận biết

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Trong những năm 1976-1986, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?


Câu 8 Nhận biết

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã


Câu 9 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Ở Đông Dương, thực dân Pháp đề ra kế hoạch quân sự Nava (1953) trong bối cảnh nào sau đây?


Câu 10 Nhận biết

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945), quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực nào sau đây?


Câu 11 Nhận biết

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Trong những năm 1945-1973, quốc gia nào sau đây triển khai chiến lược toàn cầu với một trong những mục tiêu là đàn áp phong trào công nhân quốc tế?


Câu 12 Nhận biết

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Một trong những biện pháp về giáo dục nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam trong những năm 1945-1946 là


Câu 13 Nhận biết

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Một trong những hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (1925-1929) là


Câu 14 Nhận biết

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Nội dung nào sau đây thuộc lĩnh vực giáo dục trong cuộc vận động Duy tân ở Việt Nam do Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỉ XX?


Câu 16 Nhận biết

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Nội dung nào sau đây là nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX?


Câu 17 Nhận biết

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Một trong những tổ chức của các nước Tây Âu được thành lập nửa sau thế kỉ XX là


Câu 18 Nhận biết

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam (7-1973) đề ra chủ trương nào sau đây?


Câu 20 Nhận biết

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở châu Phi giành được độc lập là


Câu 21 Thông hiểu
Câu 22 Thông hiểu
Câu 23 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong thời kì 1919-1930?


Câu 25 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?


Câu 26 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong thời kì 1939-1945?


Câu 27 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển kinh tế của Nhật Bản giai đoạn 1952-1973?


Câu 33 Vận dụng
Câu 39 Vận dụng cao

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 304

Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) và cuộc vận động giải phóng dân tộc (1939-1945) ở Việt Nam có điểm giống nhau nào sau đây?