Đề thi THPTQG đợt 1- Mã đề 303

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Lớp 12 và 11

Câu 1 Thông hiểu
Câu 2 Nhận biết

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Ở Đông Dương, thực dân Pháp đề ra kế hoạch quân sự Nava (1953) trong bối cảnh nào sau đây?


Câu 4 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Nội dung nào sau đây thuộc lĩnh vực giáo dục trong cuộc vận động Duy tân ở Việt Nam do Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỉ XX?


Câu 5 Thông hiểu
Câu 6 Nhận biết
Câu 7 Vận dụng

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Nội dung nào sau đây là nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX?


Câu 8 Thông hiểu

Câu 8: Một trong những biện pháp về giáo dục nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam trong những năm 1945-1946 là


Câu 9 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực nào sau đây?


Câu 10 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Trong những năm 1945-1973, quốc gia nào sau đây triển khai chiến lược toàn cầu với một trong những mục tiêu là ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội?


Câu 11 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Một trong những hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (1925-1929) là


Câu 12 Vận dụng

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Một trong những tổ chức của các nước Tây Âu được thành lập nửa sau thế kỉ XX là


Câu 13 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia có chính sách ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới là


Câu 14 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Lực lượng vũ trang được xây dựng ở Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 là


Câu 15 Nhận biết
Câu 16 Nhận biết

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở châu Phi giành được độc lập là


Câu 18 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp


Câu 19 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam (7/1973) đề ra chủ trương nào sau đây?


Câu 20 Thông hiểu
Câu 22 Nhận biết

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Trong những năm 1976-1986, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?


Câu 23 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong thời kì 1939-1945?


Câu 26 Vận dụng

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển kinh tế của Nhật Bản giai đoạn 1952-1973?


Câu 27 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?


Câu 29 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 303

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong thời kì 1919-1930?


Câu 34 Nhận biết
Câu 39 Thông hiểu