Đề thi THPTQG đợt 1- Mã đề 302

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Lớp 11 và 12

Câu 1 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 302

Một trong những biện pháp về giáo dục nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam trong những năm 1945-1946 là


Câu 2 Thông hiểu

Cho các chất sau: Cl2, H2, Fe(OH)2, CO2, SO2, Ag, Fe, Na. Oxi không thể phản ứng được với


Câu 3 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 302

Ở Đông Dương, thực dân Pháp đề ra kế hoạch quân sự Nava (1953) trong bối cảnh nào sau đây?


Câu 6 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 302

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở châu Phi giành được độc lập là


Câu 8 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 302

Lực lượng vũ trang được xây dựng ở Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 là


Câu 9 Vận dụng

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 302

Trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia có chính sách ủng hộ phong trào đấu tranh giành độc lập trên thế giới là


Câu 10 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 302

Một trong những tổ chức của các nước Tây Âu được thành lập nửa sau thế kỉ XX là


Câu 11 Vận dụng

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 302

Nội dung nào sau đây thuộc lĩnh vực văn hóa trong cuộc vận động Duy tân ở Việt Nam do Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỉ XX?


Câu 12 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 302

Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã


Câu 13 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 302

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945), quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực nào sau đây?


Câu 14 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 302

Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp


Câu 15 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 302

Nội dung nào sau đây là nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX?


Câu 16 Thông hiểu
Câu 17 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 302

Trong những năm 1976-1986, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?


Câu 18 Vận dụng

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 302

Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt Nam (7-1973) đề ra chủ trương nào sau đây?


Câu 19 Vận dụng

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 302

Trong những năm 1945-1973, quốc gia nào sau đây triển khai chiến lược toàn cầu với một trong những mục tiêu là đàn áp phong trào cộng sản quốc tế?


Câu 20 Vận dụng

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 302

Một trong những hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (1925-1929) là


Câu 22 Vận dụng
Câu 23 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 302

Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?


Câu 24 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 302

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong thời kì 1939-1945?


Câu 25 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 302

Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển kinh tế của Nhật Bản giai đoạn 1952-1973?


Câu 29 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 302

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong thời kì 1919-1930?


Câu 32 Thông hiểu
Câu 37 Vận dụng

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 302

Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) và cuộc vận động giải phóng dân tộc (1939-1945) ở Việt Nam có điểm giống nhau nào sau đây?