Đề thi THPTQG năm 2021 đợt 1- Mã đề 301

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Kiến thức lớp 11 và lớp 12

Câu 2 Nhận biết

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Một trong những biểu hiện của tình hình Việt Nam giai đoạn 1954-1960 là


Câu 3 Nhận biết

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Một trong những biện pháp về giáo dục nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam những năm 1945-1946 là


Câu 4 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Lực lượng vũ trang được xây dựng ở Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 là


Câu 6 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Nội dung nào sau đây thuộc lĩnh vực văn hóa trong cuộc vận động Duy tân ở Việt Nam do Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỉ XX?


Câu 7 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Nội dung nào sau đây là nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX?


Câu 8 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Một trong những hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) là


Câu 9 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Một trong những tổ chức của các nước Tây Âu được thành lập trong nửa sau thế kỉ XX là


Câu 10 Nhận biết
Câu 11 Vận dụng

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Ở Đông Dương, thực dân Pháp đề ra kế hoạch quân sự Nava (1953) trong bối cảnh nào sau đây?


Câu 12 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia có chính sách giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa là


Câu 13 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

 Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp


Câu 14 Nhận biết

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở châu Phi giành được độc lập là


Câu 15 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Trong những năm 1976-1986, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?


Câu 16 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Trong những năm 1945-1973, quốc gia nào sau đây triển khai chiến lược toàn cầu với một trong những mục tiêu là đàn áp phong trào giải phóng dân tộc?


Câu 17 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7-1973) đề ra chủ trương nào sau đây?


Câu 19 Thông hiểu
Câu 20 Thông hiểu
Câu 22 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945), quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực nào sau đây?


Câu 25 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-1930?


Câu 27 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?


Câu 29 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952-1973?


Câu 30 Thông hiểu

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945?


Câu 31 Vận dụng

Đề thi THPTQG-2021-mã đề 301

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) và cuộc vận động giải phóng dân tộc (1939-1945) ở Việt Nam có điểm giống nhau nào sau đây?


Câu 32 Vận dụng
Câu 33 Vận dụng