Đề thi kiểm tra 15 phút chương 5 - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 5: Đại cương về kim loại