Đề thi kiểm tra 15 phút chương 5 - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 5: Đại cương về kim loại

Câu 1 Nhận biết

Tính chất vật lý nào dưới đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?


Câu 2 Nhận biết

Dãy gồm các kim loại điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện là:


Câu 3 Nhận biết

Cho các ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+. Thứ tự tăng dần tính oxi hóa là

 


Câu 4 Thông hiểu

Trong các kim loại sau Al, Mg, Cu, Fe, Cr, Pb. Số kim loại tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3  đặc, nguội là


Câu 5 Thông hiểu

Hoà tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 6,72 lít khí thoát ra (ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X được bao nhiêu gam muối khan ?


Câu 6 Nhận biết

Cho phản ứng hóa học : Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.Trong phản ứng trên chất oxi hóa là


Câu 7 Thông hiểu

Cho 1 lượng Fe phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, sau phản ứng thu được 3,36 lít khí SO2 (đktc) và m gam muối khan. Giá trị của m là


Câu 8 Thông hiểu

Cho luồng khí H2 đi qua hỗn hợp chất rắn gồm: CuO, FeO, ZnO, MgO, MnO. Sau phản ứng hoàn toàn thu được các kim loại là?


Câu 9 Vận dụng

Cho các phát biểu sau:

  1. Gỉ đồng có công thức hoá học là CuCO3.Cu(OH)2.
  2. Gỉ sắt có công thức hoá học là FeO.xH2O
  3. Trong quá trình tạo thành gỉ Fe, ở catot xảy ra quá trình : O2 + 2H2O + 4e →  4OH-.
  4. Các đồ dùng bằng sắt thường bị ăn mòn do không được chế tạo từ Fe tinh khiết mà thường có lẫn các tạp chất khác.

Số phát biểu đúng là?


Câu 10 Vận dụng

Ngâm một thanh sắt trong 100 ml dung dịch AgNO3 0,1 M. Giả sử kim loại sinh ra bám hết vào thanh sắt. Sau khi phản ứng hoàn toàn khối lượng thanh sắt tăng hay giảm bao nhiêu gam ?